USAcorp
Copyright 2005-2018 USAcorp.pl.
Wszelkie prawa zastrzeżone

9:00 - 18:00

Jesteśmy dla Ciebie codziennie

+48 579642879

Zadzwoń do nas w pilnych sprawach

Facebook

Search
Menu
 

Regulamin

USAcorp > Kontakt > Regulamin

Regulamin serwisu

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1. Serwis https://www.usacorp.pl powstał aby umożliwić przedstawienie ofert usług firmy USAcorp.pl

§2. Regulamin ten określa warunki oraz sposób funkcjonowania Serwisu a korzystanie z niego jest możliwe tylko i wyłącznie pod warunkiem przeczytania i akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu przez Użytkownika. Regulamin obowiązuje od dnia 1 grudnia 2017 roku.

DEFINICJE

§3. Użyte w niniejszym Regulaminie określenia należy rozumieć jako:

1. Usługodawca: USAcorp, kontakt e-mail: admin@usacorp.pl;

2. Regulamin – niniejszy dokument;

3. Serwis lub Usługa – usługa świadczona droga elektroniczna za pośrednictwem strony internetowej https://www.usacorp.pl przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników zgodnie z przepisami prawa oraz na zasadach określonych w Regulaminie;

4. Usługa świadczona droga elektroniczna – wykonywanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron, poprzez przekaz danych na indywidualne zadanie Użytkownika, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresja cyfrowa i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub/i transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej;

5. Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która korzysta z niniejszego Serwisu;

6. Polityka Prywatności – dokument określający sposób przetwarzania danych w Serwisie, który znajduje się pod linkiem na stronie;

7. Cookies – niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwer www i zapisywane po stronie Użytkownika, a politykę cookies można znaleźć na stronie;

8. Dane – informacje, które mogą być danymi osobowymi;

9. System teleinformatyczny – zespól współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci telekomunikacyjnego urządzenia końcowego.

PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKÓW

§4. Każdy Użytkownik ma prawo korzystać z Serwisu na zasadach zgodnych z prawem, do którego przestrzegania jest zobowiązany, na zasadach określonych w Regulaminie i zgodnie z zasadami współżycia społecznego oraz zgłaszać swoje pomysły na wdrażanie nowych funkcjonalności.

§5. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za swoje działania związane z korzystaniem przez niego z Serwisu.

WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI USŁUGODAWCY

§6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niepoprawne bądź niezgodne z prawem wpisane dane, informacje i komentarze.

§7. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za poniesione szkody i utracone korzyści przez Użytkownika, które spowodowane zostały na skutek działań bądź zaniechań Użytkownika, które spowodowane zostały na skutek zaistnienia siły wyższej, a na które nie miał wpływu Usługodawca, na skutek przekazania danych Użytkownika podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa do ich przetwarzania i które spowodowane zostały na skutek zablokowania dostępu do danych zgodnie z Regulaminem.

§8. W Serwisie mogą znajdować się linki odsyłające do stron internetowych osób trzecich. Strony te należą i są zarządzane przez ich administratorów bądź odpowiednio usługodawców. Usługodawca nie odpowiada za dostępność oraz jakość tych stron.

PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

§9. Serwis i jego szata graficzna oraz logo podlegają ochronie prawnej. Podmiotem uprawnionym z tytułu autorskich praw majątkowych jest Usługodawca. Ochronie prawnej podlega także kod strony zarówno w całości jak i w poszczególnych elementach, który traktowany jest jako rezultat pracy twórczej. Ochronie podlegają także treści publikowane na stronie, które są własnością Usługodawcy

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§10. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. Każdy dokument oznaczony jest datą, od której obowiązują jego postanowienia.

§11. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa, które stosuje się do Usługodawcy.

§12. Usługodawca zgłasza gotowość do rozwiązywania sporów w trybie ugodowym.

§13. Wszelkie spory pomiędzy Usługodawcą, a Użytkownikiem, niebędącym konsumentem, będą rozstrzygane przez sad właściwy miejscowo dla siedziby Usługodawcy.