USAcorp
Copyright 2005-2018 USAcorp.pl.
Wszelkie prawa zastrzeżone

9:00 - 18:00

Jesteśmy dla Ciebie codziennie

+48 579642879

Zadzwoń do nas w pilnych sprawach

Facebook

Search
Menu
 

Oddział lub przedstawicielstwo spółki z USA w Polsce

USAcorp > Oddział lub przedstawicielstwo spółki z USA w Polsce

Działalność gospodarczą w Polsce mogą prowadzić nie tylko przedsiębiorcy krajowi. Działalność mogą prowadzić także przedsiębiorcy zagraniczni. Często wybieranymi formami organizacyjnymi, w których przedsiębiorcy zagraniczni prowadzą swoją działalność na terytorium Polski są oddziały i przedstawicielstwa.Oddział przedsiębiorstwa

Oddział definiowany jest przepisami ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej w art. 5. Użyte w ustawie określenia oznaczają: (punkt 4) oddział – wyodrębnioną i samodzielną organizacyjnie część działalności gospodarczej, wykonywaną przez przedsiębiorcę poza siedzibą przedsiębiorcy lub głównym miejscem wykonywania działalności. Zapis ten rozszerzony jest przez rozdział 6 ustawy – Oddziały i przedstawicielstwa przedsiębiorców zagranicznych, a zwłaszcza art. 85 pkt 1, który mówi, że dla wykonywania działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przedsiębiorcy zagraniczni mogą, na zasadzie wzajemności, o ile ratyfikowane umowy międzynarodowe nie stanowią inaczej, tworzyć oddziały z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwane dalej „oddziałami”.


Przedstawicielstwo przedsiębiorstwa

Przedsiębiorcy zagraniczni mogą również tworzyć na terytorium Polski przedstawicielstwa. Podstawową różnicą pomiędzy oddziałem a przedstawicielstwem jest cel, w jakim tworzone są obie instytucje. Przedstawicielstwo może obejmować wyłącznie działalność w zakresie reklamy i promocji przedsiębiorcy zagranicznego, podczas gdy oddział jest tworzony w celu prowadzenia działalności gospodarczej. Przedstawicielstwo również zostało zdefiniowane przez ustawodawcę w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej i odnosi się przede wszystkim do placówek przedsiębiorców zagranicznych. Według przepisów ustawy przedstawicielstwa nie zajmują się produkcją, ale reklamą i promocją przedsiębiorstwa macierzystego lub całego państwa obcego.


Rejestracja oddziału lub przedsiębiorstwa spółki z USA w Polsce

Dla naszych klientów z USA, zarówno rodzimych amerykańskich firm jak i zarejestrowanych spółek w USA, których udziałowcem jest polski obywatel, świadczymy usługę pomocy w rejestracji oddziału lub przedstawicielstwa amerykańskiej firmy w Polsce. Pomożemy wybrać najbardziej odpowiednią formę prowadzenia działalności w Polsce, przygotować wszelkie niezbędne dokumenty oraz przejść przez całą procedurę rejestracji oddziału lub przedstawicielstwa.


Rejestracja oddziału lub przedsiębiorstwa spółki z Polski w USA

Podobnie w drugą stronę. Jeśli polski przedsiębiorca czy też polska spółka planuje wejście na amerykański rynek, pomożemy w organizacji oddziału lub przedstawicielstwa w USA w wybranym stanie. Przeprowadzimy przez całą procedurę rejestracji oddziału lub przedstawicielstwa, pomożemy skompletować i uwierzytelnić dokumenty a także dokonamy wszelkich niezbędnych formalności we właściwych urzędach rejestracyjnych odmiennych dla każdego stanu USA.

Jeśli natomiast chcesz błyskawicznie i bez zbędnych formalności zarejestrować spółkę w USA online: