§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Serwis https://www.usacorp.pl powstał aby umożliwić przedstawienie ofert usług firmy USAcorp.pl
 2. Regulamin ten określa warunki oraz sposób funkcjonowania Serwisu a korzystanie z niego jest możliwe tylko i wyłącznie pod warunkiem przeczytania i akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu przez Użytkownika. Regulamin obowiązuje od dnia 1 grudnia 2017 roku.

§2 DEFINICJE

 1. Użyte w niniejszym Regulaminie określenia należy rozumieć jako:
 2. Usługodawca: USAcorp, kontakt e-mail: admin@usacorp.pl;
 3. Regulamin – niniejszy dokument;
 4. Serwis lub Usługa – usługa świadczona droga elektroniczna za pośrednictwem strony internetowej https://www.usacorp.pl przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników zgodnie z przepisami prawa oraz na zasadach określonych w Regulaminie;
 5. Usługa świadczona droga elektroniczna – wykonywanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron, poprzez przekaz danych na indywidualne zadanie Użytkownika, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresja cyfrowa i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub/i transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej;
 6. Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która korzysta z niniejszego Serwisu;
 7. Polityka Prywatności – dokument określający sposób przetwarzania danych w Serwisie, który znajduje się pod linkiem na stronie;
 8. Cookies – niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwer www i zapisywane po stronie Użytkownika, a politykę cookies można znaleźć na stronie;
 9. Dane – informacje, które mogą być danymi osobowymi;
 10. System teleinformatyczny – zespól współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci telekomunikacyjnego urządzenia końcowego.

§3 PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKÓW

 1. Każdy Użytkownik ma prawo korzystać z Serwisu na zasadach zgodnych z prawem, do którego przestrzegania jest zobowiązany, na zasadach określonych w Regulaminie i zgodnie z zasadami współżycia społecznego oraz zgłaszać swoje pomysły na wdrażanie nowych funkcjonalności.
 2. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za swoje działania związane z korzystaniem przez niego z Serwisu.

§4 WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI USŁUGODAWCY

 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niepoprawne bądź niezgodne z prawem wpisane dane, informacje i komentarze.
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za poniesione szkody i utracone korzyści przez Użytkownika, które spowodowane zostały na skutek działań bądź zaniechań Użytkownika, które spowodowane zostały na skutek zaistnienia siły wyższej, a na które nie miał wpływu Usługodawca, na skutek przekazania danych Użytkownika podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa do ich przetwarzania i które spowodowane zostały na skutek zablokowania dostępu do danych zgodnie z Regulaminem.
 3. W Serwisie mogą znajdować się linki odsyłające do stron internetowych osób trzecich. Strony te należą i są zarządzane przez ich administratorów bądź odpowiednio usługodawców. Usługodawca nie odpowiada za dostępność oraz jakość tych stron.

§5 PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

 1. Serwis i jego szata graficzna oraz logo podlegają ochronie prawnej. Podmiotem uprawnionym z tytułu autorskich praw majątkowych jest Usługodawca. Ochronie prawnej podlega także kod strony zarówno w całości jak i w poszczególnych elementach, który traktowany jest jako rezultat pracy twórczej. Ochronie podlegają także treści publikowane na stronie, które są własnością Usługodawcy

§6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. Każdy dokument oznaczony jest datą, od której obowiązują jego postanowienia.
 2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa, które stosuje się do Usługodawcy.
 3. Usługodawca zgłasza gotowość do rozwiązywania sporów w trybie ugodowym.
 4. Wszelkie spory pomiędzy Usługodawcą, a Użytkownikiem, niebędącym konsumentem, będą rozstrzygane przez sad właściwy miejscowo dla siedziby Usługodawcy.