Jak opodatkowane są aktywa meta-wszechświata?

Technologie Metauniverse i Web3 mogą stanowić poważne wyzwanie w zakresie opodatkowania, ponieważ opodatkowanie aktywów cyfrowych będących przedmiotem obrotu nadal wymaga ustalenia w praktyce na poziomie globalnym. Mają one jednak również szansę uzbroić specjalistów podatkowych w nowe innowacyjne narzędzia, ułatwiając pobieranie odpowiednich podatków we właściwym czasie i w sposób, który jest zarówno skuteczny, jak i opłacalny dla wszystkich stron.

Co więcej, próby wprowadzenia podatku od wydarzeń w metauniwersum już zaczynają się pojawiać. Na przykład Linden Labs, spółka macierzysta platformy meta-uniwersum Second Life, oświadczyła, że użytkownicy w USA będą odpowiedzialni za płacenie podatków od sprzedaży od wszelkich obowiązujących podatków od subskrypcji i gruntów cyfrowych.

Jednak podatki nałożone na jednorazową zmianę nazwy i zakup własnego tokena $L będą nadal pokrywane przez Linden (z zamiarem przekazania tych podatków konsumentom w przyszłości).

Podatek od nagród w grach typu „Play to earn”

Jak już wspomniano, organy podatkowe nie przedstawiły konkretnych wytycznych dotyczących sposobu opodatkowania zysków pochodzących z gier typu play-to-Earn (P2E). Biorąc jednak pod uwagę, że jest to źródło dochodu, wiele organów podatkowych może traktować takie nagrody jako zyski kapitałowe i prawdopodobnie nałoży na nie podatek dochodowy.

Nagrody w grach P2E, które obejmują zdobywanie tokenów w grach, zrzuty z firmy produkującej gry i umieszczanie aktywów w grze w celu generowania pasywnego dochodu, mogą być traktowane jako dochód. Podobnie, zakup aktywów w grze przy użyciu kryptowaluty, sprzedaż aktywów w grze i wymiana jednych aktywów w grze na inne są uważane za zyski kapitałowe i podlegają opodatkowaniu

Gry P2E są nadal szarą strefą w większości krajów, dlatego warto sprawdzić przepisy podatkowe regionu dotyczące gier, w których trzeba zarobić i uzyskać poradę od specjalisty podatkowego, jak prawidłowo zinterpretować osiągnięte zyski w zeznaniach podatkowych

Podatek od gruntów w metauniwersum

Podatnicy muszą zadeklarować i zapłacić podatek od zysków kapitałowych, jeśli wynajmują lub sprzedają cyfrowe grunty. Na przykład, jeśli ktoś posiada ziemię w metauniwersum, musi zapłacić podatek, jeśli sprzeda ją z zyskiem. Również, jeśli wynajmują swoją wirtualną ziemię za tokeny oparte na Ethereum, muszą zapłacić podatek od dzierżawionej ziemi w meta-wszechświecie. Każda utrata kapitału może być zrekompensowana przez zyski kapitałowe, co zmniejsza ogólny podatek od ziemi w metauniwersum.

Ponadto IRS pozwala podatnikom odliczyć wszelkie opłaty za gaz lub prowizje od dochodu ze sprzedaży aktywów cyfrowych, pod warunkiem że takie koszty są odpowiednio udokumentowane. Pojawia się jednak pytanie, czy do celów podatkowych należy brać pod uwagę jurysdykcję wynajmującego, czy sprzedającego. Pozostaje pytanie, jak naliczać podatki, jeśli platformy same kupują lub dzierżawią dobra cyfrowe.

Albo kraj, w którym znajdują się serwery dla środowiska cyfrowego, albo region, w którym fizycznie przebywa sprzedawca i wynajmujący, można uznać za podlegające opodatkowaniu. Podobnie stawki podatkowe macierzystej jurysdykcji platformy mają zastosowanie, jeśli kupują lub dzierżawią grunt cyfrowy.

Unijne przepisy o VAT dla usług cyfrowych i wydarzeń wirtualnych

Większość sprzedaży i zakupów towarów w UE przez firmy z rejestracją w UE podlega opodatkowaniu VAT. W takich sytuacjach podatek VAT jest naliczany i płacony w kraju UE, w którym użytkownik końcowy korzysta z towarów lub usług.

Unijne rozporządzenie w sprawie VAT definiuje „usługi cyfrowe” jako te, które są świadczone za pośrednictwem Internetu lub innej sieci elektronicznej, są w znacznym stopniu zautomatyzowane, wymagają niewielkiej interakcji z człowiekiem lub nie wymagają jej wcale i są nie do pomyślenia bez technologii informatycznych. Termin „zdarzenie” nie jest zdefiniowany w przepisach UE dotyczących VAT.

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdza jednak, że liczy się udział w wydarzeniu, a nie dostęp do konkretnego fizycznego miejsca. Teraz gdy jest już jasne, że w świetle przepisów o VAT działania w metawszechświecie można zaklasyfikować jako wydarzenia lub usługi cyfrowe, zastanówmy się, jak podatki mają się do każdej z tych kategorii.

Jeśli działania metawirtualne są traktowane jako usługi cyfrowe (np. wystawy online, w których organizator nie wchodzi w interakcję z publicznością w czasie rzeczywistym), są one opodatkowane w kraju, w którym nabywca usługi jest zarejestrowany lub ma miejsce zamieszkania.

Z drugiej strony, jeśli usługi cyfrowe są nabywane do użytku prywatnego, dostawca musi wskazać lokalizację każdego klienta, aby zastosować odpowiednią stawkę podatkową na podstawie informacji bankowych, adresu płatności itp.

Zgodnie z przepisami unijnymi dotyczącymi podatku VAT, dostęp do wydarzeń takich jak wirtualne konferencje z sesjami na żywo podlega opodatkowaniu w kraju, w którym odbywa się wydarzenie. Ponieważ jednak organizatorzy wydarzeń borykają się ze znaczną niepewnością prawną w związku z opodatkowaniem wydarzeń wirtualnych na poziomie wydarzeń fizycznych, UE zaproponowała nowe przepisy, które — jeśli zostaną zatwierdzone — mają zostać wdrożone przez państwa członkowskie do 2025 r.

Zgodnie z nowymi przepisami, w przypadku transakcji między przedsiębiorstwami a konsumentami, organizatorzy będą naliczać VAT w oparciu o stawki podatkowe obowiązujące w jurysdykcji klienta, co jest powszechną praktyką dla wszystkich usług cyfrowych. Natomiast w przypadku transakcji między przedsiębiorstwami, podatek nie będzie pobierany.

Czy przychody z NFT podlegają opodatkowaniu?

W październiku 2023 roku amerykański Internal Revenue Service (IRS) wyjaśnił implikacje podatkowe dotyczące niewymienialnych tokenów, dodając NFT do kategorii walut cyfrowych. Oznacza to, że NFT podlegają tym samym zasadom podatkowym, co inne aktywa cyfrowe dla celów federalnego podatku dochodowego.

Ponieważ niewymienne tokeny są traktowane jako przedmioty kolekcjonerskie, a wpływy ze sprzedaży NFT są traktowane jako dochód, twórcy NFT oprócz indywidualnego podatku dochodowego będą musieli również płacić podatek od zysków od samozatrudnienia. W Indiach zyski ze sprzedaży NFT są opodatkowane w wysokości 30%, a jedynym dopuszczalnym odliczeniem jest koszt nabycia.

Jednak status podatkowy dochodów z opłat licencyjnych od NFT podlega zasadniczo podatkowi od samozatrudnienia, ponieważ nie ma dodatkowych wytycznych ze strony IRS. Ponadto niewymienne tokeny przekazane jako darowizny nie podlegają opodatkowaniu. Jednakże, w zależności od tego, jak długo aktywo było w posiadaniu, twórca może podlegać opodatkowaniu (od zysków kapitałowych), jeśli najpierw sprzeda NFT na aukcji, a następnie przekaże wpływy na cele charytatywne.