Wybór i prawna ochrona nazwy twojej firmy lub spółki

Nazwa korporacji, LLC, lub innego podmiotu gospodarczego jest jednym z najcenniejszych aktywów firmy. To może wpłynąć na sprzedaż firmy, reputację, a nawet szansę na sukces. Dlatego jedną z pierwszych i najważniejszych decyzji, jakie muszą podjąć właściciele lub menedżerowie korporacji, LLC lub innego podmiotu gospodarczego, jest decyzja o wyborze nazwy.

Może to jednak nie być tak łatwe zadanie, jak mogłoby się wydawać. Po pierwsze, osoby wybierające nazwę muszą zapewnić zgodność z różnymi przepisami, które ograniczają nazwy podmiotów gospodarczych. Po drugie, muszą upewnić się, że podjęto wszystkie niezbędne kroki w celu ochrony praw do nazwy ich firmy. Niniejsza biała księga pomoże w realizacji tych zadań, omawiając przepisy prawa regulujące wybór i ochronę nazwy oraz opisując, w jaki sposób podmiot gospodarczy nabywa, utrzymuje i egzekwuje prawa do swojej nazwy prawnej.

Przepisy dotyczące podmiotów gospodarczych i wybór nazwy prawnej

Co to jest nazwa prawna?

Nazwa prawna” to nazwa, która pojawia się na dokumencie założycielskim korporacji, LLC, LP lub innego ustawowego podmiotu gospodarczego. Nazwa pojawiająca się w momencie tworzenia jest jej oryginalną nazwą prawną. Podmiot gospodarczy może zmieniać swoją nazwę prawną tak często, jak zechce w trakcie swojego istnienia. Jednak w danym momencie może mieć tylko jedną nazwę prawną.

Ustawowe ograniczenia dotyczące wyboru nazwy prawnej

Właściciele korporacji, LLC, lub inny podmiot nie może wybrać dowolną nazwę prawną chcą dla swojej firmy. Muszą wziąć pod uwagę ograniczenia nałożone przez statut, na podstawie którego podmiot zostanie utworzony. Ograniczenia te dotyczą trzech kwestii: wymaganych słów, zakazanych słów i dostępności nazwy.

Wymagane słowa

Większość statutów podmiotów gospodarczych wymaga, aby nazwa określona w dokumencie założycielskim zawierała określone słowo, wyrażenie lub skrót wskazujące na rodzaj podmiotu, jakim będzie dana spółka. Na przykład, statut spółki może wymagać, aby nazwa spółki zawierała słowo „corporation”, „incorporated” lub „company”, lub skrót jednego z tych słów.

Zakazane słowa

Wiele statutów podmiotów gospodarczych zabrania używania pewnych słów lub zwrotów w nazwach prawnych. Głównie ma to na celu zapobieganie wprowadzaniu opinii publicznej w błąd co do rodzaju podmiotu gospodarczego, z którym ma do czynienia. Tak więc, na przykład, LLC może być zabronione używanie słowa „korporacja” w swojej nazwie.

Innym powodem jest zapobieganie wprowadzaniu opinii publicznej w błąd co do funkcji pełnionej przez podmiot gospodarczy. W związku z tym, podmiot gospodarczy może nie być w stanie używać nazwy zawierającej słowo takie jak „bank”, chyba że podmiot gospodarczy działa w branży bankowej.

Dostępność nazwy

Większość przepisów dotyczących podmiotów gospodarczych stanowi, że nazwa, pod którą tworzony jest podmiot gospodarczy, musi być dostępna do jego użytku. Aby być dostępną, nazwa nie może być sprzeczna z nazwą innego podmiotu krajowego lub zagranicznego znajdującego się w rejestrach urzędu składania wniosków. Niektóre statuty stanowią, że nazwa podmiotu gospodarczego nie może być sprzeczna z nazwą innego podmiotu gospodarczego tego samego typu. Inne zabraniają konfliktów z nazwami wszystkich rodzajów podmiotów gospodarczych, które składają wniosek do stanu.

Zasady urzędu składania wniosków dotyczące określania dostępności nazwy prawnej

Po otrzymaniu dokumentu założycielskiego do złożenia, urząd składania dokumentów przeszukuje swoją bazę danych w celu sprawdzenia, czy nazwa prawna określona w dokumencie jest dostępna. Jeżeli nie, dokument założycielski nie zostanie złożony. Każdy urząd ma swoje własne zasady i przepisy określające, co odróżnia jedną nazwę od drugiej. W rezultacie dwie nazwy mogą, ale nie muszą być uznane za sprzeczne, jeśli jedyną różnicą jest np.

  • Jedna nazwa jest w liczbie pojedynczej, a druga w liczbie mnogiej
  • Jedna z nich jest pisana wielkimi literami, a druga małymi literami
  • Nazwy mają różne wskaźniki podmiotu lub rozszerzenia nazw domen
  • Nazwy różnią się interpunkcją, terminami geograficznymi lub symbolami

Prawo stanów obcych i wybór nazwy prawnej

Korporacja, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością lub inny podmiot ustawowy, który prowadzi działalność w stanie innym niż stan, w którym powstał, musi kwalifikować się do prowadzenia działalności w tym stanie. Statuty stanowe wymagają, aby nazwa kwalifikowanego zagranicznego podmiotu gospodarczego spełniała te same wymagania, co nazwa krajowego podmiotu gospodarczego. Jeżeli nazwa prawna nie jest zgodna – na przykład z powodu konfliktu – jednostka gospodarcza będzie musiała zakwalifikować się i prowadzić działalność gospodarczą pod zgodną z przepisami nazwą fikcyjną.

Prawo znaków towarowych i wybór legalnej nazwy

Co to jest znak towarowy?

Znak towarowy to słowo, symbol, fraza lub wzór używany do identyfikacji produktów określonego producenta lub sprzedawcy oraz do odróżniania ich od produktów innych firm. Znak usługowy jest taki sam jak znak towarowy, z wyjątkiem tego, że identyfikuje i odróżnia usługi. (Terminy „znak towarowy” i „znak towarowy” są często używane w odniesieniu do znaków towarowych i usługowych).

Nazwa prawna podmiotu gospodarczego nie musi być znakiem towarowym. Znak towarowy identyfikuje towary lub usługi podmiotu gospodarczego. Nazwa prawna identyfikuje samą jednostkę gospodarczą.

Jednak nazwa prawna może być znakiem towarowym, jeśli jest używana w handlu w celu identyfikacji produktów lub usług podmiotu gospodarczego.

W jaki sposób prawo o znakach towarowych wpływa na wybór nazwy?

Znaki towarowe są regulowane i chronione przez ustawy federalne, ustawy stanowe i prawo zwyczajowe. Prawa te mają wpływ na wybór nazwy podmiotu gospodarczego na dwa główne sposoby. Po pierwsze, właściciele podmiotu gospodarczego będą chcieli wybrać nazwę, która nie narusza czyichś praw do znaku towarowego. Po drugie, nie wszystkie znaki towarowe kwalifikują się do ochrony na mocy przepisów o znakach towarowych.

Dlatego też, jeśli nazwa prawna ma być używana jako znak towarowy, właściciele będą chcieli wybrać nazwę, która będzie kwalifikować się do ochrony.

Unikanie naruszeń

Właściciel znaku towarowego może uniemożliwić innym osobom późniejsze używanie identycznego lub podobnego znaku towarowego, jeśli takie używanie może wprowadzać odbiorców w błąd lub wprowadzać ich w błąd. Takie używanie jest ogólnie określane jako naruszenie praw do znaku towarowego.

Kary za naruszenie praw do znaku towarowego są surowe. Dlatego tak ważne jest unikanie naruszeń. Przydatnym pierwszym krokiem jest przeprowadzenie poszukiwania znaku towarowego. Krok ten ma na celu odkrycie wszelkich nazw lub znaków już w użyciu, które są identyczne lub podobne do pożądanej nazwy prawnej i które mogłyby stworzyć problemy ze znakami towarowymi dla podmiotu gospodarczego, jeśli użyje tej konkretnej nazwy.

Wybór nazwy, która kwalifikuje się do ochrony na mocy prawa o znakach towarowych

Nie każdy znak towarowy kwalifikuje się do ochrony na mocy prawa o znakach towarowych. Istnieją pewne wymagania, które muszą zostać spełnione. Na przykład, aby być w pełni chronionym przez prawo o znakach towarowych, znak musi mieć „charakter odróżniający”, co oznacza, że jest w stanie zidentyfikować źródło konkretnego towaru lub usługi. W związku z tym, podmiot gospodarczy, który zamierza używać swojej nazwy prawnej jako znaku towarowego, może chcieć wybrać nazwę odróżniającą.

Przepisy dotyczące podmiotów gospodarczych i ochrona nazwy prawnej

W jaki sposób wymóg dostępności chroni nazwy

Po utworzeniu podmiotu gospodarczego jego nazwa prawna staje się niedostępna. Żaden inny podmiot gospodarczy (wyłącznie tego samego typu lub tego samego i innych typów w zależności od statutu) nie może zostać utworzony lub zakwalifikowany w państwie, w którym został utworzony, pod tą nazwą. Ponadto, żaden inny podmiot gospodarczy nie może zmienić swojej nazwy na tę nazwę, ani też nazwa ta nie może zostać zastrzeżona lub zarejestrowana. W rezultacie, prawo stanowe dotyczące podmiotów gospodarczych chroni nazwy prawne podmiotów krajowych poprzez wymóg dostępności nazwy.

Rezerwacja nazwy

Krokiem, który jest często podejmowany przed złożeniem dokumentu formacyjnego jest potwierdzenie, że wybrana nazwa jest dostępna. Po potwierdzeniu, niektórzy ludzie będą chcieli zacząć używać wybranej nazwy korporacji, LLC, lub innego podmiotu natychmiast.

Jednakże, potwierdzenie dostępności z urzędu stanowego nie zapewnia ochrony. Nazwa pozostaje dostępna dla każdego innego podmiotu gospodarczego. Istnieje wiele przykładów właścicieli firm, którzy zainwestowali znaczną ilość czasu, wysiłku i pieniędzy w nazwę, o której myśleli, że jest dostępna, tylko po to, aby dowiedzieć się, że do czasu złożenia dokumentu założycielskiego inny podmiot zajął tę nazwę.

Aby uniknąć takiej sytuacji, większość statutów podmiotów gospodarczych zezwala krajowym podmiotom gospodarczym na zarezerwowanie nazwy prawnej na krótki okres czasu. Okres zastrzeżenia nazwy różni się w zależności od statutu, choć najczęściej jest to 120 dni. Skutkiem zastrzeżenia nazwy jest to, że inny podmiot gospodarczy nie może utworzyć lub zakwalifikować się pod daną nazwę, zmienić jej na inną, zarezerwować lub zarejestrować nazwy w czasie obowiązywania zastrzeżenia.

Ochrona nazwy prawnej w obcych stanach

Niektórzy właściciele korporacji, LLC lub innych podmiotów mogą planować rozszerzenie działalności na różne państwa w bliskiej lub odległej przyszłości, a oni będą chcieli kwalifikować się pod i używać ich firmy prawnej nazwy w tych stanach. Jeśli będą one kwalifikują się w krótkim czasie po potwierdzeniu ich nazwę dostępności w obcym stanie, mogą złożyć wniosek o rezerwację nazwy z tego państwa filing office.

Jednakże, jeśli nie planują kwalifikować się przez kilka miesięcy lub lat, mogą być w stanie złożyć wniosek o rejestrację nazwy.

Rejestracja nazwy jest urządzeniem znajdującym się głównie w statutach korporacji, które pozwala podmiotowi zachować prawo do swojej nazwy prawnej w obcym państwie, w którym jeszcze się nie zakwalifikował. Rejestracja nazwy ma na celu zapewnienie długoterminowej ochrony. Rejestracja jest zazwyczaj skuteczna przez jeden rok i jest odnawialna bezterminowo.

Prawo o znakach towarowych a ochrona prawna nazw

W jaki sposób prawo o znakach towarowych wpływa na ochronę nazwy?

Jeśli nazwa prawna ma być używana jako znak towarowy, jej właściciele będą chcieli w pełni wykorzystać ochronę wynikającą z przepisów o znakach towarowych. Uzyskanie takiej ochrony oznacza na ogół podjęcie następujących kroków:

  • Zarejestruj się na podstawie federalnych lub stanowych przepisów o znakach towarowych
  • Upewnij się, że prawa do znaku towarowego nie wygasną
  • Egzekwowanie praw do znaków towarowych w przypadku wykrycia ich niewłaściwego użycia

Rejestracja znaku towarowego

Prawa do znaku towarowego nabywa się na dwa sposoby. Jednym z nich jest bycie pierwszym, który używa znaku towarowego w handlu. Drugim jest złożenie wniosku o federalną lub stanową rejestrację znaku towarowego.

Rejestracji federalnej dokonuje się poprzez złożenie wniosku w Biurze Patentów i Znaków Towarowych Stanów Zjednoczonych. Zapewnia ona pewne korzyści wykraczające poza te, które zapewnia prawo zwyczajowe, takie jak stworzenie ogólnokrajowego domniemania, że znak towarowy jest ważny, dając rejestrującemu prawo do używania znaku towarowego w całym kraju, umożliwiając rejestrującemu wniesienie pozwu o naruszenie w sądzie federalnym oraz pozwalając w pewnych okolicznościach na odzyskanie potrójnego odszkodowania i kosztów.

Ponadto, wszystkie stany zezwalają na rejestrację znaków towarowych w agencji stanowej. Zapewnia to ochronę w tym stanie. Rejestracja stanowa jest przydatna, gdy znak towarowy jest używany wyłącznie w handlu wewnętrznym, ponieważ rejestracja federalna nie będzie dostępna.

Utrzymanie ochrony

Do utrzymania rejestracji wymagane są pewne zgłoszenia, w tym przedłużenia i oświadczenia, że znak towarowy jest nadal używany. Ochrona znaku towarowego może również zostać utracona, jeśli znak zostanie porzucony, niewłaściwie licencjonowany, niewłaściwie przypisany lub stanie się rodzajowy.

Egzekwowanie praw do znaków towarowych

Podmiot gospodarczy, który używa swojej nazwy prawnej jako znaku towarowego, może uniemożliwić innemu podmiotowi lub osobie fizycznej naruszanie tej nazwy.

Niektóre podmioty gospodarcze stworzyły programy egzekwowania praw do znaków towarowych. Obejmują one na ogół następujące działania:

  • Obserwacja znaków towarowych, która zwraca uwagę na potencjalne naruszenia poprzez monitorowanie wniosków o rejestrację znaków towarowych, rejestrów nazw stanowych i okręgowych oraz innych źródeł
  • Wysyłanie listów z żądaniem zaprzestania do domniemanych sprawców naruszeń
  • Składanie pozwów sądowych w związku z niewłaściwym wykorzystaniem znaku towarowego.

Wnioski

Co kryje się pod nazwą? Dla nowej korporacji, LLC lub innego podmiotu gospodarczego to bardzo dużo. Właściciele prawdopodobnie poświęcili dużo czasu, pieniędzy i wysiłku na wybór jej nazwy prawnej. W związku z tym, znając prawa, które rządzą i chronią nazwy podmiotów gospodarczych będzie przejść długo, aby zapewnić, że są zadowoleni z ich wyboru.